Demoliční práce

Cílem společnosti BAUGRUPPE, spol. s r.o. při provádění demolic je kvalitní a kompletní odstranění staveb. Je rozdíl, jestli Vám po demolici objektu zůstane na pozemku několik tun nevytříděného materiálu nebo zda budete mít připraven vyklizený prostor pro další stavební úkony. Nabízíme ohleduplné a ekologické řešení problému s nevytříděným stavebním materiálem, včetně jeho odstranění. Vodorovné přemístění a uložení tohoto odpadu stojí nemalé peníze, proto se snažíme odpad vzniklý demolicí už v průběhu samotné demolice třídit. K demolici přistavujeme kontejnery na směsný odpad, který nelze recyklovat a vybourané materiály jako cihelná suť nebo betonzpracováváme přímo v místě demolice. Aby se mohla demolice provádět i v hustě obydlené zástavbě, doporučujeme využívat demoliční drapáky na separování vzniklého materiálu, hydraulické nůžky a kladiva na samotnou demolici, v neposlední řadě i účinné skrápění a mobilní oplocení celého objektu stavební plochy. Naše firma disponuje těmito technologiemi a klade důraz na to, aby demolice proběhla v souladu s platnými zákony i předpisy a hlavně s velkým ohledem na bezpečnost osob a ochranu životního prostředí daného okolí.

V oboru demolic patříme k významným firmám v České republice. Zaměřujeme se i na demolice a bourání speciálních staveb, kompletních výrobních linek nebo i celých průmyslových závodů určených k demolici. Jsme schopni zajistit a provést demolici a kompletní bourání specializovaných průmyslových celků, kde je nutno před strojovou demolicí provést demontáž technologií. V případě nutnosti provádíme i částečnou demolici ruční až do stavu, kdy se do demolice může zapojit demoliční technika.

Sutiny z demoličních prací dále zpracováváme a drtíme na drtících strojích. V případě požadavků zákazníka na terénní úpravy využíváme ekologicky zpracované drcené a tříděné sutiny právě jako základ terénních úprav, pokud je toto v souladu s dalším využitím upravovaného terénu. Veškeré zpracování a recyklace materiálů z demolice a bouracích prací podléhá přísným ekologickým normám. Stejným způsobem jsme schopni a připraveni při demolicích zajistit ekologickou likvidaci ekologických zátěží a demontáž technologií s nimi spojených, jako např. demontáž a likvidace zásobníků a přečerpávacích zařízení určených pro ropné produkty.